Būvdarbi

 

IDN  Līguma priekšmets Prasības priekšmetam Lēmums
ONP 2018/51 JAUNOLAINES KULTŪRAS NAMA REMONTDARBI

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
DARBU PLĀNS
INTERJERA SKICE
APLIECINĀJUMA KARTE

13.12.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā
Darbu_daudzumu_saraksts_PRECIZĒTS_13.12.2018.

SIA "Reimiks"
Lēmums
ONP 2018/47 OLAINES KULTŪRAS CENTRA REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
DARBU PLĀNS
SIA "Latbūvnieks"
Lēmums
ONP 2018/45 OLAINES KULTŪRAS CENTRA UN OLAINES BIBLIOTĒKAS JUMTA REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
DARBU PLĀNS
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS
ONP 2018/42 CEĻU IKDIENAS UN PERIODISKĀS UZTURĒŠANAS DARBI OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
CEĻU PLĀNS
SIA "Agrosēta"
LĒMUMS
ONP 2018/41/ERAF OLAINES NOVADA SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS

03.10.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

SIA "TORENSBERG"
ZIŅOJUMS
ONP 2018/39 RŪPNĪCU IELAS REKONSTRUKCIJA OLAINES NOVADĀ

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
BŪVPROJEKTS

20.09.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

26.09.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

27.09.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā
Darbu_daudzumu_saraksts_PRECIZĒTS_27.09.2018.

02.10.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

AS "Ceļu pārvalde"
ZIŅOJUMS
SIA Z 2018/8 Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu durvju bloku nomaiņas darbi

Cenu aptaujas nolikums
Tehniskā specifikācija (c sadaļa)

SIA "OLGALEK", reģ.Nr. 40003611779, ar zemāko piedāvāto līgumcenu EUR 14 368,58 (bez PVN)

SIA Z 2018/7 Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu logu nomaiņa

Cenu aptaujas nolikums
Tehniskā specifikācija (c sadaļa)

 SIA "Logu maiņa", reģ. Nr. 4010686820, ar piedāvāto līguma cenu EUR 18 460,40 (bez PVN)
SIA Z 2018/6 Daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 9, Jaunolainē, jumta seguma hidrolizācijas darbi

Cenu aptaujas nolikums
Tehniskā specifikācija (c sadaļa)

 SIA "HB SERVICE", reģ.Nr. 40103516860, ar zemāko piedāvāto līgumcenu EUR 12 493,32 (bez PVN) 
ONP 2018/35 KOPLIETOŠANAS TERITORIJAS APGAISMOJUMA IERĪKOŠANA DKS "VEF BALOŽI" 6. UN 7. SEKTORĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS
Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA
LĒMUMS
ONP 2018/34 BĒRNU ROTAĻU LAUKUMU UN ATPŪTAS VIETU IZVEIDE UN LABIEKĀRTOŠANA OLAINES NOVADĀ

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
PLĀNS

 

1. DAĻA - SIA "Fixman"

2. DAĻA - SIA "Fixman"

3. DAĻA - SIA "Ksil Baltic"

LĒMUMS

SIA Z 2018/4 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi KF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta" (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizācijai

Iepirkuma nolikums
Darbu daudzuma saraksts
Būvprojekts

2.protokols. Nolikuma precizēšana un atbilžu sniegšana.05.07.2018.
Precizēts iepirkuma nolikums 05.07.2018.

3.protokols par tehniskiem labojumiem iepirkuma nolikumā.19.07.2018.
Precizēts darbu daudzuma saraksts 19.07.2018.

4.protokols. 24.07.2018.Nolikuma precizēšana un piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšana
Precizēts iepirkuma nolikums 24.07.2018.

5.protokols. Atbildes sniegšana.27.07.2018.

SIA  "ĢL Konsultants", reģ.Nr.40103242818, ar iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu kvalifikāciju, piedāvājumu un ar zemāko piedāvāto līgumcenu EUR 2 640 770,0 bez PVN

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

 

ONP 2018/30 OLAINES PII "DZĒRVENĪTE" REMONTDARBI

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNI

SIA "Jelgavas Būve-V"
LĒMUMS
OŪS 2018/10 Olaines pilsētas centralizētās situmapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve Iepirkuma nolikums
D.9.1 pielikums "Veicamo darbu saraksti"
Būvprojekts
 Paziņojums par rezultātiem
ONP 2018/29 OLAINES PII "DZĒRVENĪTE" REMONTDARBI

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNI

08.06.2018. Precizējumi pēc objekta apskates
Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_08.06.2018.

14.06.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS
ONP 2018/26 OLAINES PII "MAGONĪTE" REMONTDARBI

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNI

06.06.2018. Precizējumi pēc objekta apskates
Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_06.06.2018.

SIA "Cascade mining"
LĒMUMS
ONP 2018/27/LEADER LĪDUMA KARJERA LABIEKĀRTOŠANA

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
IECERES DOKUMENTĀCIJA

28.05.2018. Precizējumi
Piekums Nr.1

30.05.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

1.DAĻA - AS "Master Industry"
2.DAĻA - SIA "We Build Parks"
1.DAĻAS LĒMUMS
2.DAĻAS LĒMUMS
ONP 2018/28 OLAINES SPII "ĀBELĪTE" TELPU UN NOJUMES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNI

SIA "Zemgales Būvserviss"
LĒMUMS
ONP 2018/24 OLAINES SPORTA CENTRA PELDBASEINA GRĪDAS SEGUMA NOMAIŅA

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

SIA "BK MĀJA"
LĒMUMS
ONP 2018/23 OLAINES SPII "ĀBELĪTE" TELPU UN NOJUMES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNI

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS
ONP 2018/21 NOJUMJU, ROTAĻU IEKĀRTU UN GUMIJAS SEGUMA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA OLAINES PII "ZĪLE"

NOLIKUMS
PROVIZORISKAIS DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

17.05.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

SIA "KSIL BALTIC"
LĒMUMS
ONP 2018/22 OLAINES PII "ZĪLE" VIENKĀRŠOTĀ TELPU ATJAUNOŠANA

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNI

11.05.2018. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_11.05.2018.
SIA "Jelgavas Būve-V"
LĒMUMS
ONP 2018/20 MULTIFUNKCIONĀLĀ SPORTA LAUKUMA IZVEIDE OLAINES PII "DZĒRVENĪTE" NOLIKUMS

SIA "KSIL BALTIC"
LĒMUMS

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS

ONP 2018/19 OLAINES PII "ZĪLE" VIENKĀRŠOTĀ TELPU ATJAUNOŠANA

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNI

IEPIRKUMS IZBEIGTS
LĒMUMS
ONP 2018/15 OLAINES 1.VIDUSSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
TELPU PLĀNI

05.04.2018. Precizējumi

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_05.04.2018.
SIA "Latbūvnieks"
LĒMUMS
OŪS 2018/2 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 10, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana

Iepirkuma nolikums
Darbu daudzuma saraksts
Būvprojekts
Līguma 5.1.pielikums

 Ziņojums
ONP 2018/14 TELPU REMONTDARBI OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKĀ ZEMGALES IELĀ 33, OLAINĒ

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
TELPU PLĀNI

23.03.2018. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_23.03.2018.
SIA "Jelgavas Būve-V"
LĒMUMS
SIA Z 2018/1 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 4, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana

Iepirkuma nolikums
Darbu daudzuma saraksts
Būvprojekts
Līguma 5.1.pielikums

 Ziņojums
ONP 2018/11 ĀRĒJĀ APGAISMOJUMA IZBŪVE UN DAĻĒJA REKONSTRUKCIJA OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
IZBŪVĒJAMO UN REKONSTRUĒJAMO POSMU PLĀNI
Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA
LĒMUMS
ONP 2018/10 OLAINES 2.VIDUSSKOLAS METODISKĀ INFORMĀCIJAS CENTRA (MIC) UN TRENAŽIERU ZĀLES ATJAUNOŠANA

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS

 

SIA "BK MĀJA"
ZIŅOJUMS

OŪS 2018/1 Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta" (5.3.1.0/16/I/012) ietvaros

Iepirkuma nolikums
D8.1.pielikums.Veicamo darbu saraksti
Būvprojekts

07.03.2018. Protokols Nr.2

09.03.2018. Nolikuma 9.2.1.punkta skaidrojums

 Paziņojums par iepirkuma rezultātiem
SIA Z 2017/7 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 7, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana

Iepirkuma nolikums
Darbu daudzuma saraksts
Būvprojekts
Līguma 5.1.pielikums

22.02.2018. Protokols Nr.2

 Ziņojums
SIA Z 2017/6 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana

Iepirkuma nolikums
Darbu daudzuma saraksts
Būvprojekts
Līguma 5.1.pielikums

09.02.2018. Protokols Nr.2

Nolikuma grozījumi Nr.1
Iepirkuma nolikums ar grozījumiem Nr.1
Darbu daudzuma saraksts ar grozījumiem
20.02.2018.Protokols Nr.3

27.02.2018.Protokols Nr.4
 

Ziņojums
Precizēts ziņojums
ONP 2018/04 BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE, AUTORUZRAUDZĪBA UN TELPU ATJAUNOŠANA OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA IZVEIDEI JELGAVAS IELĀ 9,OLAINĒ

NOLIKUMS
PRASĪBAS
INVENTARIZĀCIJAS PLĀNS
FOTO FIKSĀŽĀ
KOPSAVILKUMS
DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

15.02.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

 

SIA "TORENSBERG"
ZIŅOJUMS

ONP 2018/05/LEADER 1.PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTA IZBŪVE

NOLIKUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS INŽENIERBŪVEI

05.02.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

 

1. DAĻA - AS "Siguldas Būvmeistars"

2. DAĻA - AS "Siguldas Būvmeistars"

3. DAĻA - Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA

LĒMUMS

ONP 2018/02 CEĻU, VELOCELIŅU, GĀJĒJU IETVJU UN PAGALMU ATJAUNOŠANAS UN IZBŪVES DARBI

NOLIKUMS

02.02.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

05.02.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

SIA "Agrosēta"
ZIŅOJUMS
ONP 2018/01/ERAF OLAINES NOVADA SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS

19.01.2018. Precizējumi

24.01.2018. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
ZIŅOJUMS
ONP 2017/53/LEADER 1.PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTA IZBŪVE NOLIKUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS INŽENIERBŪVEI
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS
ONP 2017/50/ERAF IZGLĪTĪBAS UN VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA VESELĪBAS IELĀ 7, OLAINĒ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
ZIŅOJUMS
ONP 2017/49/ERAF OLAINES NOVADA SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
ZIŅOJUMS
ONP 2017/48/ELFLA GRANTS CEĻU PĀRBŪVE OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS

09.11.2017. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

10.11.2017. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā
1.DAĻA - SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""
2.DAĻA - SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""
ZIŅOJUMS
SIA Z 2017/5 Daudzdzīvokļu mājas, Meža ielā 9, Jaunolainē, jumta seguma hidroizolācijas darbi NOLIKUMS
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
ONP 2017/41 CEĻU IKDIENAS UN PERIODISKĀS UZTURĒŠANAS DARBI OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
CEĻU PLĀNS
SIA "Agrosēta"
LĒMUMS
ONP 2017/43 VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS IZBŪVE OLAINĒ UN JAUNOLAINĒ NOLIKUMS

06.09.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

07.09.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā
SIA "Belam-Rīga"
LĒMUMS
ONP 2017/44 ASFALTBETONA SEGUMA IZBŪVES DARBI OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
OBJEKTA PLĀNS

21.08.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā
SIA "Agrosēta"
LĒMUMS
ONP 2017/39 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA TELPU INTERJERA PROJEKTA REALIZĀCIJA UN IEEJAS MEZGLA REKONSTRUKCIJA

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
INTERJERA PROJEKTS

09.08.2017. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_09.08.2017
SIA "TORENSBERG"
LĒMUMS
ONP 2017/37 NESAISTĪTĀ SEGUMA VIRSMAS APSTRĀDES DARBI OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
OBJEKTA PLĀNS
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS
ONP 2017/32 NESAISTĪTĀ SEGUMA VIRSMAS APSTRĀDES DARBI OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
OBJEKTU PLĀNI
IEPIRKUMS IZBEIGTS
LĒMUMS
ONP 2017/30 OLAINES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS
IEPIRKUMS IZBEIGTS
LĒMUMS
ONP 2017/28 NESAISTĪTĀ SEGUMA VIRSMAS APSTRĀDES DARBI OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
OBJEKTU PLĀNI
IEPIRKUMS IZBEIGTS
LĒMUMS
ONP 2017/27 ASFALTBETONA SEGUMA VIRSMAS APSTRĀDES DARBI OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
OBJEKTU PLĀNI
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS
SIA Z 2017/2 Katlumājas Jaunolaine 1,5 MW šķeldas katla kapitālais remonts Iepirkuma nolikums
Tehniskās specifikācijas
AS  „Komforts”, vien.reģ.Nr. 40003012105, ar piedāvāto līguma cenu, bez PVN, EUR 49 074,92.
ONP 2017/25 OLAINES 1.VIDUSSKOLAS REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS
SIA "I.K. BŪVE"
LĒMUMS
 
ONP 2017/23 JAUNOLAINES STADIONA SKEITPARKA IZBŪVE UN NOVIETOŠANA NOLIKUMS SIA "Mītavas koks"
LĒMUMS
ONP 2017/22 NOJUMJU IZBŪVE UN NOVIETOŠANA OLAINES PII "ZĪLE" NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
VIZUALIZĀCIJA
SIA "KSIL BALTIC"
LĒMUMS
ONP 2017/21 OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS
SIA "Jelgavas Būve-V"
LĒMUMS
 
SIA Z 2017/1 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas iela 3, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana Iepirkuma nolikums
Darbu daudzuma saraksts
Būvprojekts
Līguma 5.pielikums

Nolikuma grozījumi Nr.1
Iepirkuma nolikums ar grozījumiem Nr.1

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas lapa
ZIŅOJUMS
Komandītsabiedrība "ENERGO-SAN"
ONP 2017/18 OLAINES PII "DZĒRVENĪTE" REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

02.05.2015. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_1_daļa_PRECIZĒTS_02.05.2017.

1.DAĻA - SIA "Zemgales Būvserviss"
2.DAĻA - SIA "Zemgales Būvserviss"
LĒMUMS
 

ONP 2017/19 OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
LĒMUMS
 
ONP 2017/17 ĀRĒJĀ APGAISMOJUMA IZBŪVE UN DAĻĒJA REKONSTRUKCIJA OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
IZBŪVĒJAMO UN REKONSTRUĒJAMO POSMU PLĀNI
Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA
LĒMUMS
ONP 2017/14 KOPLIETOŠANAS TERITORIJAS APGAISMOJUMA IERĪKOŠANA DKS "VEF BALOŽI" 4. UN 5.SEKTORĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS

05.04.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā
Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA
LĒMUMS
ONP 2017/08 OLAINES 2.VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLES ATJAUNOŠANA NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS

06.03.2017. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

27.03.2017. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā
Darbu daudzumu saraksts PRECIZĒTS 27.03.2017.

27.03.2017. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

SIA "TORENSBERG"
ZIŅOJUMS

 
ONP 2016/52 BĒRNU ROTAĻU UN ATPŪTAS KOMPLEKSA IZVEIDE OLAINES PILSĒTAS MEŽAPARKĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
PLĀNS

24.11.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

29.11.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

01.12.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā
PLĀNS_DWG

06.12.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

06.12.2016. Grozījumi Nr.1

Paziņojums par 06.12.2016. veiktajiem grozījumiem

Piegādātāju apvienība SIA "Fixman"
un SIA "Buildimpeks"

ZIŅOJUMS

SIA Z 2016/04, Jaunolaine Katlumājas Jaunolainē dūmgāzu kondensatora darbības atjaunošana

Iepirkuma nolikums
Pielikumi

AS  „Komforts EKO”, vien.reģ.Nr. 40103378888, ar piedāvāto līguma cenu, bez PVN, EUR 42 850,00.

Līgums
ONP 2016/46 SUŅU PASTAIGU LAUKUMA IZVEIDE OLAINES PILSĒTĀ NOLIKUMS
LAUKUMA PLĀNS
SIA "KSIL BALTIC"
LĒMUMS
ONP 2016/39 PAPILDUS DARBI ĀRĒJĀ APGAISMOJUMA IZBŪVEI UN DAĻĒJAI REKONSTRUKCIJAI OLAINES NOVADĀ PAMATOJUMS SARUNU PROCEDŪRAS IZVĒLEI Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA
LĒMUMS
ONP 2016/38 OLAINES SLIDOTAVAS TELPU REMONTDARBI

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS


30.08.2016. vēstule uz piegādātāja jautājumu iepirkuma nolikumā

Darbu daudzumu saraksts PRECIZĒTS 29.08.2016.

Pilnsabiedrība "JCG"
LĒMUMS
 
ONP 2016/36 PAPILDUS DARBI OLAINES 1.VIDUSSKOLAS GAITEŅU UN CITU TELPU REMONTDARBIEM PAMATOJUMS SARUNU PROCEDŪRAS IZVĒLEI SIA "I.K. BŪVE"
LĒMUMS
 
ONP 2016/32 ASFALTBETONA SEGUMA VIRSMAS APSTRĀDES DARBI OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
OBJEKTU PLĀNI
SIA "Ceļdaris"
LĒMUMS
 
ONP 2016/31 JAUNOLAINES SĀKUMSKOLAS SPORTA ZĀLES BŪVNIECĪBA NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
BŪVPROJEKTS

26.07.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā
3.SEJ_AR_DWG

01.08.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

03.08.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

05.08.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā
Darbu daudzuma saraksts PRECIZĒTS_05.08.2016.

08.08.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā
Darbu daudzuma saraksts PRECIZĒTS_08.08.2016.

09.08.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

PS "RERE BŪVE 1"
ZIŅOJUMS

ONP 2016/29 NOJUMJU IZBŪVE UN NOVIETOŠANA OLAINES PII "DZĒRVENĪTE" NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
VIZUALIZĀCIJA
SIA "KSIL BALTIC"
LĒMUMS
 
ONP 2016/27 OLAINES SLIDOTAVAS LAUKUMA REKONSTRUKCIJA NOLIKUMS
PROVIZORISKAIS DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
SLIDOTAVAS LAUKUMA PLĀNS
SIA "Agrosēta"
LĒMUMS
 
ONP 2016/20 REMONTDARBI JAUNOLAINES KULTŪRAS NAMĀ

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS
ELEKTRĪBAS PLĀNS

20.06.2016. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_20.06.2016.
SIA "Jelgavas Būve-V"
LĒMUMS
 
SIA Z 2016/02, Jaunolaine Daudzdzīvokļu māju, Meža ielā, Jaunolainē, jumta seguma hidroizolācijas darbi Iepirkuma nolikums
Darbu daudzuma saraksts

Protokols Nr.2

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA  „RST Conpany”, vien.reģ.Nr. 50103336941, ar piedāvāto zemāko līguma cenu, bez PVN, EUR 18 347,41.

Līgums

ONP 2016/17 ĀRĒJĀ APGAISMOJUMA IZBŪVE UN DAĻĒJA REKONSTRUKCIJA OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
IZBŪVĒJAMO UN REKONSTRUĒJAMO POSMU PLĀNI
Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA
LĒMUMS
ONP 2016/15 CEĻU, VELOCELIŅU, GĀJĒJU IETVJU UN PAGALMU ATJAUNOŠANAS UN IZBŪVES DARBI NOLIKUMS

25.05.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

31.05.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā
SIA "Agrosēta"
ZIŅOJUMS
 
ONP 2016/16 ĀRĒJĀ APGAISMOJUMA IZBŪVE UN DAĻĒJA REKONSTRUKCIJA OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
IZBŪVĒJAMO UN REKONSTRUĒJAMO POSMU PLĀNI

PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA
LĒMUMS

 
ONP 2016/14 OLAINES 1.VIDUSSKOLAS GAITEŅU UN CITU TELPU REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

10.05.2016. Precizējumi

18.05.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

Darbu daudzuma saraksts PRECIZĒTS_18.05.2016.
 

19.05.2016. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

Darbu daudzuma saraksts PRECIZĒTS_19.05.2016. 

SIA "I.K.Būve"
LĒMUMS
ONP 2016/13 OLAINES SPII "ĀBELĪTE" ĒKAS KORPUSA REMONTDARBI

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

16.05.2016. Precizējumi pēc objekta apskates

SIA "I.K.Būve"
LĒMUMS
ONP 2016/12 OLAINES PII "DZĒRVENĪTE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKTS
1. DAĻA DARBU PLĀNS
2. DAĻA DARBU PLĀNS

06.05.2016. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_06.05.2016.
1.DAĻA - SIA "Zemgales Būvserviss"
2.DAĻA - SIA "SALTA BM"
LĒMUMS
ONP 2016/11 OLAINES 2.VIDUSSKOLAS KLAŠU UN CITU TELPU REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

05.05.2016. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_05.05.2016.

SIA "UL nami"
LĒMUMS

 
ONP 2016/07 JUMTA SEGUMA NOMAIŅA OLAINES PII "ZĪLE" KŪDRAS IELĀ 5 NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS

15.03.2016. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_15.03.2016.
 

SIA "Balti Construction"
LĒMUMS

ONP 2016/06 OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS
SIA "UL nami"
06.04.2016. LĒMUMS
07.04.2016. LĒMUMS
ONP 2016/05 TELPU REMONTDARBI ZEMGALES IELĀ 31 UN ZEMGALES IELĀ 33 NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

SIA "Balti Construction"
LĒMUMS

ONP 2015/39 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU CENTRA TELPU REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

SIA "Mītavas celtnieks"
LĒMUMS

Jaunolaine, SIA Z 2015/07 Daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 3, Jaunolainē, jumta seguma hidroizolācijas darbi

Iepirkuma nolikums
Tehniskā specifikācija

28.09.2015. Protokols Nr.2

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA  „SAVS meistars”, vien.reģ.Nr. 40103570458, ar piedāvāto zemāko līguma cenu, bez PVN, EUR 17 485,02.

Noslēgtais līgums

ONP 2015/33 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS TELPU REMONTDARBI NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS
SIA "BD&C"
LĒMUMS
 
ONP 2015/34 PAPILDUS DARBI ĀRĒJĀ APGAISMOJUMA IZBŪVEI UN DAĻĒJAI REKONSTRUKCIJAI OLAINES NOVADĀ PAMATOJUMS SARUNU PROCEDŪRAS IZVĒLEI Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA
LĒMUMS
 
ONP 2015/30 REMONTDARBI UN VENTILĀCIJAS IZBŪVE JAUNOLAINES KULTŪRAS NAMĀ

NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

06.08.2015. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_06.08.2015.
SIA "Konceps AJ"
LĒMUMS
 
ONP 2015/28 BĒRNU UN JAUNIEŠU SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRA "OLAKS" TELPU REMONTS NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS
SIA "Mītavas celtnieks"
LĒMUMS
 
ONP 2015/25 OLAINES PII "DZĒRVENĪTE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

30.06.2015. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_1_30.06.2015.
Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_2_30.06.2015.

SIA "GARLICS"
LĒMUMS
 
ONP 2015/24 OLAINES PII "MAGONĪTE" GRUPU UN CITU TELPU REMONTDARBI

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS_1
DARBU PLĀNS_2

18.06.2015. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_18.06.2015.

SIA "Latbūvnieks"
LĒMUMS

PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA
LĒMUMS
 

ONP 2015/21 OLAINES 2.VIDUSSKOLAS KLAŠU UN CITU TELPU REMONTDARBI

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
DARBU PLĀNS

08.06.2015. Precizējumi pēc objekta apskates

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_08.06.2015.

SIA "Mītavas celtnieks"
LĒMUMS
 
ONP 2015/06 OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS REKONSTRUKCIJA

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
TEHNISKAIS PROJEKTS_1
TEHNISKAIS PROJEKTS_2

04.06.2015. vēstule piegādātājiem par jautājumiem iepirkuma nolikumā

Darbu_daudzuma_saraksts_LABOTS_04.06.2015.

04.06.2015. Grozījumi Nr.1

Paziņojums par 04.06.2015. veiktajiem grozījumiem

15.06.2015. vēstule piegādātājiem par jautājumu iepirkuma nolikumā

Darbu daudzuma saraksts PRECIZĒTS_15.06.2015.

SIA "TORENSBERG"
ZIŅOJUMS

 
ONP 2015/17 CEĻU, VELOCELIŅU, GĀJĒJU IETVJU UN PAGALMU ATJAUNOŠANAS UN IZBŪVES DARBI

NOLIKUMS

29.05.2015. atbildes vēstule uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

SIA "Agrosēta"
ZIŅOJUMS
 
ONP 2015/10 OLAINES PII "ZĪLE" GRUPU UN CITU TEPLU REMONTDARBI

NOLIKUMS
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
DARBU PLĀNS

30.04.2015. atbildes vēstule uz ieinteresētā piegādātaja jautājumiem

Darbu_daudzuma_saraksts_PRECIZĒTS_30.04.2015.

SIA "V.G. Būvfirma"
LĒMUMS

Jaunolaine, SIA Z 2015/03 Daudzdzīvoļu mājas jumta seguma nomaiņas darbi, izmantojot bezazbesta viļņotā šīfera loksnes

Iepirkuma nolikums
Nolikuma pielikumi

27.04.2015. Protokols Nr.1

07.05.2015. Protokols Nr.3

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA  „SAVS meistars”, vien.reģ.Nr. 40103570458, ar piedāvāto zemāko līguma cenu, bez PVN, EUR 19 918,09, tai skaitā:

 • Objekts Nr. 1 - daudzdzīvokļu māja   Stacija Olaine 2, Pārolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV 2127, EUR 7 842,97;
 • Objekts Nr.2 -  Baznīcas iela 13, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV 2127, EUR  12 075,12.
ONP 2015/05/KPFI IELU APGAISMOJUMA GAISMEKĻU NOMAIŅA UZ GAISMU EMITĒJOŠO DIOŽU (LED) APGAISMOJUMU OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
NOLIKUMA PIELIKUMI
PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA
LĒMUMS
ONP 2015/03 ĀRĒJĀ APGAISMOJUMA IZBŪVE UN DAĻĒJA REKONSTRUKCIJA OLAINES NOVADĀ NOLIKUMS
IZBŪVĒJAMO UN REKONSTRUĒJAMO POSMU PLĀNI
Ražošanas komerciālā firma "Elekoms" SIA
LĒMUMS

ERAF Jaunolaine,
SIA Z 2015/01


Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
 

Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma nolikums
Darbu apjomu tāme
Tehniskais projekts NAI
Tehniskais projekts UKT 1.daļa
Tehniskais projekts UKT 2.daļa
Tehniskais projekts UKT 3.daļa

Papildināts tehniskais projekts

Iepirkuma nolikums (precizēts 05.02.2015.)
Darbu apjomu tāme (precizēta 05.02.2015.)
05.02.2015. Protokols Nr.2

Iepirkuma nolikums (precizēts 12.02.2015.)
12.02.2015. Protokols Nr.3
Paziņojums_izmaiņas 12.02.2015.

16.02.2015. Protokols Nr.4

17.02.2015. Protokols Nr.5

Darbu apjomu tāme (precizēta 23.02.2015.)DOKUMENTS ATSAUKTS
23.02.2015. Protokols Nr.6

Darbu apjomu tāme (precizēta 25.02.2015.)

26.02.2015. Protokols Nr.7

03.03.2015. Protokols nr.8

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

 

SIA „Zemgales Meliorācija”, vienotais reģ.Nr. 43603007218, ar piedāvāto zemāko cenu, bez PVN EUR 955 954,21.

 

ONP 2014/48 Papildus būvdarbi Olaines 1.vidusskolas ēkas jumta siltināšanai, lietus noteku un daļēja PVC logu nomaiņai, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšanai Pamatojums sarunu procedūras izvēlei SIA "FRONTONS"
Lēmums
ONP 2014/46 Medemciema novadgrāvja rekonstrukcijas gar autoceļu A-8, Olaines pagastā, Olaines novadā būvniecības darbu veikšana

Tehniskā specifikācija
Darbu daudzumu saraksts
Tehniskais projekts
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

SIA "Bauskas meliorācija"
Lēmums
ONP 2014/44 Papildus būvdarbi norobežojošo konstrukciju siltināšanai Olaines pirmsskolas izglītības iestādē „Magonīte” Pamatojums sarunu procedūras izvēlei SIA "FRONTONS"
Lēmums
OŪS 2014/12 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales  ielā 21, Olainē jumta seguma nomaiņas un bēniņu pārseguma paneļu siltināšanas darbi Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
SIA "Ductus", vienotais reģ.Nr.41203027761, ar piedāvāto līguma summu EUR 35 123.52 (bez PVN)
SIA Z 2014/03 Sašķidrinātās gāzes tvertnes  un gāzes padeves sistēmas  ierīkošana  un pieslēgšana Jaunolaines katlumājā, Jaunolainē,  Olaines pagastā,  Olaines novadā Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
SIA "INTERGAZ", vienotais reģ.Nr.51503023031, ar piedāvāto līguma summu EUR 22069,04 (bez PVN) 
OŪS 2014/09 Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa

Nolikums
Tehniskā specifikācija Kūdras iela 14
Stacijas iela 18
Zeiferta iela 20
Zemgales iela 47

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

Iepirkuma 1.daļā: Personu apvienība SIA "Būvtehnikas pakalpojumi" reģ. Nr.45403026356 un SIA "Unisan", reģ. Nr.41703004525, 1ar piedāvāto cenu 43 448,45 EUR.
Iepirkuma 2.daļā: Personu apvienība SIA "Būvtehnikas pakalpojumi" reģ.Nr. 45403026356 un SIA "Unisan", reģ.Nr. 41703004525, ar piedāvāto cenu EUR 82 827,66.
Iepirkuma 3. un 4.daļā: Personu apvienība SIA “Būvtehnikas pakalpojumi”,  reģ. Nr.45403026356 un SIA “Unisan”,  reģ. Nr.41703004525, ar piedāvāto cenu 3.daļā - EUR 36 932,99 , 4.daļā - EUR 32 873,57.

OŪS 2014/11 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kūdras ielā 4, Olainē bēniņu pārseguma paneļu siltināšanas darbi Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
 SIA “Vides tehnika”, vienotais reģ.Nr. 40103191846 , ar piedāvāto zemāko cenu EUR 15 548,35 (bez PVN)
OŪS 2014/10 Avārijas stāvoklī esošo siltumtrašu posmu nomaiņa Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
 SIA “TG Construction”,  vienotais reģ. Nr.40103723135, ar piedāvāto zemāko cenu EUR 37 230,95 (bez PVN)
ONP 2014/41 Piebraucamā ceļa "Kalte-Andrejbaudas" izbūve Tehniskā specifikācija
Darbu daudzumu saraksts
Tehniskais projekts
SIA "Agrosēta"
Lēmums
ONP 2014/40 Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve Olaines 1.vidusskolā Tehniskā specifikācija
Tehniskais projekts
SIA "ES Technology"
Lēmums
ONP 2014/39 Remontdarbi Olaines PII „Zīle”

Tehniskā specifikācija
Darbu daudzumu saraksts 
Precizējumi pēc objekta apskates

SIA "STARBAG"
Lēmums
SIA Z 2014/02 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana Olaines novada,  Olaines pagasta, Jaunolaines lielciema “Birzniekos”

Nolikums
Tehniskās specifikācijas 
Tehniskais projekts_ūdensvads
Tehniskais projekts_kanalizācija

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 2

SIA „Melnet-Group”, vien.reģ.Nr.50103206611, ar piedāvāto cenu EUR 48 408,00 (bez PVN)
 ONP 2014/36/KPFI Olaines PII "Zīle" energoefektivitātes paaugstināšana, ventilācijas izbūve un gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve grupu telpās  Nolikums
Darbu daudzumu saraksts
Tehniskais projekts
SIA "I.K. Būve"
Ziņojums
ONP 2014/35/KPFI Ēkas jumta siltināšana, lietus noteku un daļēja PVC logu nomaiņa, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšana

Tehniskā specifikācija
Darbu daudzumu saraksts
Tehniskais projekts
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

SIA "FRONTONS"
Lēmums
ONP 2014/34/KPFI Norobežojošo konstrukciju siltināšana Olaines pirmsskolas izglītības iestādē ''Magonīte'' Tehniskā specifikācija
Darbu daudzumu saraksts
Tehniskais projekts
SIA "FRONTONS"
Lēmums
ONP 2014/33 Olaines sociālā aprūpes centra remontdarbi Tehniskā specifikācija
Darbu apjomi
SIA "Salta BM"
Lēmums
ONP 2014/26 Olaines sociālā aprūpes centra remontdarbi

Tehniskā specifikācija
Darbu apjomi 

Iepirkums pātraukts
Lēmums

ONP 2014/23 Olaines Mūzikas un mākslas skolas 2. un 3.stāva telpu elektroinstalācijas renovācija Tehniskā specifikācija
Tehniskais projekts  
RKF SIA "ELEKOMS"
Lēmums
ONP 2014/22 Papildus būvdarbi Olaines sporta bāzes rekonstrukcijai Pamatojums sarūnu procedūras izvēlei SIA "Kvadrum"
Lēmums
OŪS 2014/07 Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads Nolikums
Tehniskā specifikācija
Tehniskā shēma
SIA "Melnet-GROUP" ar piedāvāto cenu 15287,41 EUR
Līgums
ONP 2014/19 Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā Tehniskā specifikācija SIA "FRONTONS"
Lēmums
ONP 2014/16 Paneļu nožogojuma uzstādīšana Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Tehniskā specifikācija
Teritoriju plāni, zemes robežu plāni un zemes robežu noteikšanas akti
SIA "ŽOGU FABRIKA"
Lēmums
ONP 2014/15 Olaines 2.vidusskolas ēdnīcas rekonstrukcija Nolikums
Darbu daudzumu saraksts
Tehniskais projekts
SIA "CLEANHOUSE"
Ziņojums
ONP 2014/14 Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija

Tehniskā specifikācija
Darbu plāni
Precizējumi pēc objekta apskates

SIA "Latbūvnieks"
Lēmums
OŪS 2014/05

Lietus kanalizācijas sistēmas ierīkošana pie ēkas  Zemgales iela 33A, Olaine, Olaines novads

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
SIA VELSENS", vien. reģ.Nr. 40103029837, ar piedāvāto zemāko līguma cenu, bez PVN, EUR 12350,69
Līgums
ONP 2014/09 Paneļu nožogojuma uzstādīšana Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Tehniskā specifikācija
Teritoriju plāni, zemes robežu plāni un zemes robežu noteikšanas akti
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_2

Iepirkums pārtraukts
Lēmums
AS OŪS 2014/03 Kanalizācijas spiedvada   un kanalizācijas sūkņu stacijas  izbūve pie daudzdzīvokļu mājas  Stacija Olaine 1, Pārolaine, Olaines pagasts, Olaines novads

Nolikums
Tehniskās specifikācijas
Projekta dokumentācija
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

SIA "Apakšzemes Inženieru Komunikācijas", vienotais reģ. Nr.40003004593,  ar piedāvāto zemāko cenu, bez PVN, pēc matemātiskās kļūdas labojuma EUR 8878,67
Līgums

ONP 2014/10 Remontdarbi Olaines 2.vidusskolā

Tehniskā specifikācija
Remontējamo darbu plāni
Precizējumi

SIA "Mītavas celtnieks"
Lēmums
AS OŪS 2013/12 Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbi

Nolikums
Tehniskās specifikācijas
Projekta dokumentācija
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Protokoli

SIA "Pro Forma" ar piedāvāto cenu 167264,96 EUR (bez PVN).
Līgums
ONP 2014/06 Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi

Nolikums
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem 2
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_3

SIA "AGROSĒTA"
Ziņojums
AS OŪS 2014/01

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros 

Nolikums (precizēts 08.04.2014.)
Paziņojums par iepirkumu
Izmaiņas iepirkuma dokumentācijā (no 28.03.2014.)
Precizējumi iepirkuma dokumentācijā (no 08.04.2014.)
Paziņojums par izmaiņām iepirkumā
Līguma atzinums
Darbu daudzumu saraksts (precizēts 28.03.2014.)
Projekta dokumentācija_1
Projekta dokumentācija_2
Izmaiņas uz 25.03.2014.

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem_2
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem_3 (no 10.04.2014.)

PA „AB – EC” (SIA „AB-rent”, vienotais reģ. Nr.40003780841 un SIA „Evicon”, vienotais reģ. Nr.40003430481)
Paziņojums par rezultātiem
ONP 2014/07 Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā

Tehniskā specifikācija
Darbu daudzumu saraksts
Izbūvējamo un rekonstruējamo posmu plāni Precizējumi

SIA RKF "ELEKOMS"
Lēmums
ONP 2013/41/KPFI Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismas emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olainē un Jaunolainē Tehniskā specifikācija
1.2.pielikums
1.3.pielikums
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

Iepirkums pārtraukts

Lēmums

ONP 2013/40/KPFI Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismas emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olainē un Jaunolainē Tehniskā specifikācija
1.2.pielikums
1.3.pielikums

Iepirkums pārtraukts

Lēmums

ONP 2013/38/KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII "Zīle" un ventilācijas izbūve grupu telpās Nolikums
Darbu daudzumu saraksts
Projekta dokumentācija
Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
AS OŪS 2013/10 Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija

SIA "S Comfort" ar līgumcenu:

 • Stacijas ielā 12 - LVL 25558.06
 • Zemgales ielā 51 - LVL 18719.94
 • Parka ielā 2 - LVL 19750.48
 • Kūdras ielā 6 - LVL 37789.51
Līgums
ONP 2013/36 Kapličas izbūve Olaines novadā Sila kapos Tehniskā specifikācija
Darbu daudzumu saraksts
Projekta dokumentācija
SIA "Ota un partneri"
Lēmums
ONP 2013/35 Papildus būvdarbi autoceļa "A8 - Kūdras fabrika" Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā rekonstrukcijai Pamatojums sarunu procedūras izvēlei SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""
Lēmums
AS OŪS 2013/08 Avārijas stāvoklī esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un atbildes
 SIA "Melnet-GROUP" ar piedāvāto zemāko cenu LVL 16543,74 bez PVN 
Līgums
ONP 2013/33/KPFI Norobežojošo konstrukciju siltināšana Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Magonīte" Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
Darbu daudzumu saraksts
Iepirkums pārtraukts
Lēmums
ONP 2013/32/KPFI Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII "Zīle" (filiālē) un ventilācijas izbūve grupu telpās Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
Darbu daudzumu saraksts
Iepirkums pārtraukts
Lēmums
ONP 2013/31/KPFI Norobežojošo konstrukciju siltināšana Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Magonīte" Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
Darbu daudzumu saraksts
Iepirkums pārtraukts
Lēmums
ONP 2013/30/KPFI Olaines 1.vidusskolas ēkas jumta siltināšana un lietus noteku nomaiņa

Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
Darbu daudzumu saraksts
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem

Iepirkums pātraukts
Lēmums
ONP 2013/29 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Olaines 1.vidusskolā Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
SIA "Rears"
Lēmums
ONP 2013/14 Olaines sporta bāzes rekonstrukcija

Nolikums 
Projekta dokumentācija
Darbu daudzumu saraksts
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem pēc objekta apskates
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 2
Grozījumi atklāta konkursa nolikumā
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 3
Grozījumi atklāta konkursa nolikumā
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem_4
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem_5
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_6
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_7

SIA "KVADRUM"
Ziņojums
AS OŪS 2013/06 Drenāžas tīklu izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Zeiferta ielā 1 un Zeiferta ielā 3, Olainē Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
SIA "Velsens" ar piedāvāto zemāko cenu bez PVN, LVL 15987,32
ONP 2013/20 Automātiskās ugunsdrošības signalizācijas un trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu ēkās Tehniskā specifikācija
Tehniskie projekti
Iepirkuma 1.daļā - SIA "PRISTIS"
Iepirkuma 2.daļā - SIA "BST"
Lēmums
AS OŪS 2013/04 Daudzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatve 10 renovācijas darbi Nolikums
Tehniskā specifikācija
Projekta dokumentācija
Iepirkums ir beidzies bez rezultātiem, iesniegtie piedāvājumi pārsniedz iepirkuma līguma kontrolsummu
ONP 2013/22 Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukcija Tehniskā specifikācija 
Stadiona shēmas
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
SIA "Union Asphalttechnik"
Lēmums
ONP 2013/19/KPFI Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā

Tehniskā specifikācija
1.2.pielikums
1.3.pielikums
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

SIA "ArkiLED"
Lēmums
AS OŪS 2013/03 Daudzīvokļu mājas Zeiferta ielā 16, Olainē renovācijas darbi Nolikums
Tehniskās specifikācijas
Projekta dokumentācija
SIA "DUCTUS", VRN:41203027761, ar piedāvāto līguma cenu bez PVN LVL 71 524,50
ONP 2013/13 Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" veļas mazgātavas vienkāršota renovācija Tehniskā specifikācija 
Finanšu piedāvājuma paraugs
Tehniskais projekts
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem
SIA "Slokas celtnieks E"
Lēmums
ONP 2013/16 Olaines skeitparka izbūve

Tehniskā specifikācija
Skeitparka plāns
Griezums 1-1, 2-2
Griezums 3-3, 4-4
Rampas augšējā mezgla risinājums
Rampas augšējā mezgla risinājums(2)
Rampas salaiduma mezgla risinājums
Skeitparka vizualizācija

SIA "MIND WORK RAMPS"
Lēmums
ONP 2013/15 Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte"  Tehniskā specifikācija
Remontējamo telpu plāns
1_stāva plāns
Mezgli_izpilddokumentācija
Atbildes uz ieinteresēto piegadātāju jautājumiem
SIA "Slokas celtnieks E"
Lēmums
ERAF Olaine, AS OŪS 2013/1 Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbi Nolikums
Paskaidrojuma raksts
Darbu organizācijas projekts
Tehniskā specifikācija
Rasējums_1
Rasējums_2
Rasējums_3
Rasējums_4
Rasējums_5
Rasējums_6
Rasējums_7

Iepirkums pārtraukts

ONP 2013/05 Remontdarbi Olaines 2.vidusskolā Tehniskā specifikācija
Precizēts darbu apjoms
SIA "FRONTONS"
Lēmums
ONP 2013/11 Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Dzērvenīte" virtuves bloka vienkāršota rekonstrukcija

Nolikums

SIA "FRONTONS"
Lēmums
ONP 2013/12 Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi Nolikums  SIA "Agrosēta"
Lēmums
ONP 2013/10 Ārēja apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā Tehniskā specifikācija SIA RKF "ELEKOMS"
Lēmums
ONP 2013/09 Olaines 1.vidusskolas 2.stāva mācību telpu remonts un elektroinstalācijas nomaiņa Tehniskā specifikācija
Precizēts darbu apjoms
SIA "V.G. Būvfirma"
Lēmums
Jaunolaine, SIA Z 2012/04 Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes paaugstināšana Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā Nolikums
Tāmes
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks2013.gada 03.janvārī, plkst. 11.00            
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz2013.gada 31.janvārim, plkst. 11.00
Protokols Nr.2
Protokols Nr.3
 SIA "EL Plūsma", reģ.Nr 40003358796 
ar piedāvāto būvdarbu kopējo līgumcenu 
LVL 639 459,54 (bez PVN) 
ONP 2012/26 Autoceļa „A8 – Kūdras fabrika” Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā rekonstrukcija

Nolikums 
Grozījumi atklāta konkursa nolikumā
Grozījumi atklāta konkursa nolikuma 2

SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” 
Jaunolaine, SIA Z 2012/03  Kurināmās šķeldas piegāde  2012./ 2013. gada apkures sezonai un koksnes šķeldošanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Nolikums

1.Piedāvājuma daļa – kurināmās šķeldas piegāde 2012./ 2013. gada apkures sezonai. Kopējais plānotais piegādes apjoms 10652 cieš muzvarējusi SIA „AJ Energy” ar piedāvāto līguma cenu, bez PVN, Ls 192268,60;

2.Piedāvājuma daļa - Pasūtītāja īpašumā esošās koksnes 1350 cieš m3 šķeldošana  un transportēšana no Pasūtītāja krautuves  līdz katlumājai uzvarējusi  SIA „Meža Siltums” ar piedāvāto līguma cenu, bez  PVN, Ls 4590,00.

Jaunolaine, SIA Z 2012/02 Centralizēto siltumtīklu būvniecība KF līdzfinansētā projekta „Maģistrālās siltumtrases inženierkomunikācijas izbūve Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/006) ietvaros

Nolikums
Tāmes

Protokols Nr.3
Protokols Nr.4

Protokols Nr.5
Precizēts Nolikums
Labotās tāmes

Protokols Nr.6

SIA "WESEMANN", vien. reģ. Nr. 40003140237, ar piedāvāto zemāko cenu Ls 233609,08 bez PVN
Olaine, AS OŪS 2012/07 Avārijas stāvoklī esošo maģistrālo siltumtrašu posmu nomaiņa Nolikums
Tehniskās specifikacijas

 

      • SIA “Melnet GROUP” -siltumtrase  no  K2-22/5  līdz ēkai  Zemgales ielā 35 par līgumcenu, bez PVN,  Ls 19007,07;

      • SIA “S Comfort” - siltumtrase no K2-19/1 līdz  K2-19/3  par līgumcenu, bez PVN, Ls 12888,38. 

Olaine, AS OŪS 2012/06 Dzīvojamās mājas Olainē, Stacijas ielā 18 iekšpagalma rekonstrukcijas darbi Nolikums
Tehniskās specifikācijas
“Infra būve LV” ar piedāvāto līgumcenu, ieskaitot PVN 21 %, Ls 31875,05 
Olaine, AS OŪS 2012/04 Dzīvojamo māju jumtu seguma remonts Nolikums 
Tehniskās specifikācijas

 SIA “ETORA” sekojošos             objektos:
- Dalbes ielā 8, Olainē – par līgumcenu, ieskaitot PVN 21%, Ls 18795,47;
- Zeiferta ielā 5, Olainē – par līgumcenu, ieskaitot PVN 21%, Ls 9349,25;
- Stacija Baloži 4, Stūnīšos – par līgumcenu, ieskaitot PVN       21%, Ls 7928,47.

       SIA „Slokas celtnieks E” sekojošos objektos:

      - Stacijas ielā 22, Olainē – par līgumcenu, ieskaitot PVN 21%, Ls 37120,96;

      - Pionieru ielā 87, Olainē – par līgumcenu, ieskaitot PVN 21%, Ls 57411,44.

 

Olaine, AS OŪS 2012/05 Daudzdzīvokļu  dzīvojamo māju  kāpņutelpu stikla bloka sienu rekonstrukcijas darbi  Nolikums
Tehniskās specifikācijas

      SIA „Slokas celtnieks E” ar piedāvātajām līgumcenām, ieskaitot PVN:
 -  Jelgavas ielā 16, Olainē –  Ls 3704,22;
 -  Jelgavas ielā 26, Olainē -  Ls 3704,22.

Olaine, AS OŪS 2012/03 Dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa Nolikums
Tehniskās specifikācijas

SIA "Salta BM"  ar šādām piedāvātajām cenām, ieskaitot PVN 21%:

 • Stacijas ielā 32 - Ls 32574,23
 • Stacijas ielā 38 - Ls 18119,13
 • Jelgavas ielā 14 - Ls 32574,23
 • Zemgales ielā 21 - Ls24407,87
 • Zemgales ielā 23 - Ls 24407,87
 • Zemgales ielā 35 -  Ls 29393,14
 • Kūdras ielā 3 - Ls 25158,73.
ONP 2012/24 Remontdarbi Olaines PII "Dzērvenīte" Tehniskā specifikācija SIA "V.G.Būvfirma" 
ONP 2012/21 Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā Tehniskā specifikācija SIA "FRONTONS" 
ONP 2012/07 "PA "Olaines sociālais dienests" higiēnas centra remontdarbi" Tehniskā specifikācija
Precizēts darbu apraksts
SIA "Slokas celtnieks E"
ONP 2012/23 Jaunolaines stadiona rekonstrukcija Tehniskā specifikācija SIA "Agrosēta" 
Olaine, AS OŪS 2012/02 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Olaines novada, Olaines pagasta, apdzīvotā vietā Grēnes  

Nolikums
Tāme

SIA„Zemgales meliorācija”, vien.reģ.nr.43603007218, 
ar viszemāko būvdarbu kopējo cenu  Ls  271186,19 (bez PVN)
ONP 2012/22/EZF Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve Nolikums
Tehniskais projekts
SIA "Agrosēta" 
ONP 2012/14 Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi
Paziņojums par grozījumiem
Nolikums
Grozījumi atklāta konkursa nolikumā
SIA "Agrosēta"
ONP 2012/13 Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē Tehniskā specifikācija SIA "ROYAL SYSTEM" 
Olaine, AS OŪS 2012/01 Dzīvojamo māju ūdensapgādes un kanalizācias stāvvadu nomaiņa Nolikums
Tehniskā specifikācija

SIA "S Comfort"

ONP 2012/12 Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā Tehniskā specifikācija SIA "ELEKOMS" 
ONP 2012/05 Remontdarbi Olaines 2.vidusskolā Tehniskā specifikācija SIA "Slokas celtnieks E" 
Jaunolaine, SIA Z 2011/06 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība Olaines novadā, Jaunolaines lielciemā Nolikums
Tehniskā specifikācija
SIA "Siltums Jums", reģ.Nr.44103036801 ar viszemāko būvdarbu kopējo cenu bez PVN Ls 559913,71 
Jaunolaine, SIA Z 2011/05
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība
ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā vieta Gaismas)” ietvaros

Nolikums
Tehniskā specifikācija

SIA "LOKŠIRS", reģ.Nr.40003224604, ar viszemāko būvdarbu kopējo cenu bez PVN Ls 180236,00
ONP 2011/29 Remontdarbi pašvaldības ēkā Zemgales ielā 33 Tehniskā specifikācija SIA "Slokas celtnieks E" 
AS OŪS 2011/10 Dzīvojamo māju Olainē, Kūdras ielā 6 un Kūdras ielā 14 ieeju kāpņu remonta darbi Nolikums Iepirkums beidzies bez rezultātiem 
AS OŪS 2011/09 Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 24, Olainē gala sienu siltināšana Nolikums
Tehniskā specifikācija
SIA "ETORA", reģ.Nr.4360304168 
AS OŪS 2011/07 Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 24, Olainē gala sienu siltināšana

Nolikums
Tehniskā specifikācija

Iepirkums beidzies bez rezultātiem (nav saņemts neviens piedāvājums) 
ONP 2011/27 Remontdarbi boksa sekcijas telpās Tehniskā specifikācija Iepirkums pārtraukts 
Olaine, AS OŪS 2011/6 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Stacijas ielas un Vāveru ielas rajonā, Olainē Nolikums
Tehniskā specifikācija
SIA "Melnet-GROUP" 
Olaine, AS OŪS 2011/5 Avārijas stāvoklī esošās maģistrālās siltumtrases posma pie ēkas Zemgales ielā 17, Olainē nomaiņa Nolikums
Tehniskā specifikācija
Shēma
SIA "Melnet-GROUP" 
Jaunolaine, SIA Z 2011/5 Divstāvu koka ēkas fasādes remonts un logu nomaiņas darbi

Nolikums
Tehniskā specifikācija

SIA "ETORA", reģ.Nr.4360304168 
ONP 2011/26 Mežaparka estrādes izbūve

Nolikums
Tehniskais projkets estrāde
Tehniskais projekts parks AR
Tehniskais projekts parks UKT
Tehniskaos projekts parks EL
Tehniskais projekts parks VIZ

SIA "Agrosēta" 
ONP 2011/25 Remontdarbi Olaines Kultūras centrā Tehniskā specifikācija SIA "Slokas celtnieks E" 
 AS OUS 2011/5 ERAF Daudzdzīvokļu mājas Jaunolaine, Baznīcas ielā 6, renovācijas darbi

Nolikums

 
Olaine, AS OŪS 2011/04 Dzīvojamo māju jumtu ar mīksto segumu remonta darbi Nolikums 
Tehniskā specifikācija
 SIA celtniecības firma "RIVETA" 
SIA "ETORA" 
Jaunolaine, SIA Z 2011/4 Dzīvojamo māju jumta seguma nomaiņa Nolikums 
Pielikums
SIA "ETORA"
SIA  "DUCTUS" 
Olaine, AS OŪS 2011/03 Dzīvojamās mājas Olainē, Jelgavas ielā 22 iekšpagalma 
rekonstrukcijas darbi
Tehniskā specifikācija  SIA "Infra būve" 
AS OŪS 2011/02 Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa Nolikums
Tehniskā specifikācija
SIA "Salta BM" 
ONP 2011/15 Ceļu, veloceliņu, ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi

Nolikums 

SIA "Agrosēta" 
AS OŪS 2011/01 Dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 24, Olainē piektā stāvā pārseguma paneļu siltināšana ar ekovati Nolikums Iepirkums beidzies bez rezultātiem (nav saņemts neviens piedāvājums) 
ONP 2011/19 Gājēju satiksmes infrastruktūras izbūve ERAF projekta ietvaros Tehniskā specifikācija
Tehniskais projekts
SIA "Agrosēta" 
ONP 2011/12 Ēdināšanas bloka rekonstrukcija Tehniskā specifikācija
Rekonstrukcijas projekts
SIA  "MPS" 
ONP 2011/7 Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā Tehniskā specifikācija SIA "ELEKOMS" 
ONP 2011/17 Virtuves rekonstrukcija PII "Zīle" Tehniskā specifikācija
Tehniskais projekts
 SIA "AV Projekts"
ONP 2011/16 Jumtu renovācija un siltināšana Tehniskā specifikācija SIA  "Jumts plus" 
ONP 2011/6 Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs

Tehniskā specifikācija

SIA  "BRAVAS" 
ONP 2011/8 Remontdarbi Olaines 2.vidusskolā Tehniskā specifikācija SIA "Slokas celtnieks E" 
Jaunolaine, SIA Z 2011/2 Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvdarbi ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā vieta Gaismas)” ietvaros Iepirkuma nolikums
Grozījumi prasībās
Grozījumi termiņos
SIA "HYDROTECH" 
Jaunolaine, SIA Z 2011/1 ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā vietā  Ģaismas)"ietvaros veicamo būvdarbu būvuzraudzība

Iepirkuma nolikums
Līguma vispārīgie noteikumi

SIA  "Firms L4" 
AS OŪS
2010/07
Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Stacijas ielā 2 renovācijas darbi

Iepirkuma dokumentācija 

Iepirkums pārtraukts